Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Werk & Houding is de eenmanszaak die wordt geëxploiteerd door mevrouw A.M.J. Wennink, die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17272535. Deze eenmanszaak zal hierna worden aangeduid met “Werk & Houding”.

2. Definities
Opdrachtgever: de klant die gebruik maakt van de diensten van Werk & Houding dan wel de contractuele wederpartij;
Overeenkomst: de afspraken tussen de opdrachtgever en Werk & Houding;
Partijen: Werk & Houding en haar opdrachtgever.

3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder ook begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Werk & Houding wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee;
 2. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van Werk & Houding, maar ook ten behoeve van derden die in het kader van de uitvoering van een opdracht door Werk & Houding worden ingeschakeld.

4. Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst met de opdrachtgever komt tot stand na een schriftelijke bevestiging door Werk & Houding of doordat Werk & Houding aanvang neemt met de uitvoering van de overeenkomst;
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Werk & Houding slechts indien deze door Werk & Houding schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd;
 3. De uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting tot dienstverlening bestaat uit een inspanning naar beste vermogen, gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en de aard van de opdracht, tenzij de overeenkomst uitdrukkelijk voorziet in (uitsluitend) een handeling of resultaat.

5. Uitvoering overeenkomst

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Werk & Houding aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijze behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Werk & Houding worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Werk & Houding zijn verstrekt, heeft Werk & Houding het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen;
 2. Werk & Houding is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar hoorde te zijn;
 3. Indien de (goede) uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is Werk & Houding gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6. Klantendossier en privacy
Opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat Werk & Houding een klantendossier bijhoudt. Werk & Houding behandelt het klantendossier overeenkomstig vereisten die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

7. Prijzen/loon

 1. Alle door Werk & Houding gehanteerde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW;
 2. Werk & Houding declareert de door haar verrichte werkzaamheden periodiek, ten minste
  eenmaal per maand, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;
 3. Werk & Houding kan van de opdrachtgever een voorschot of aanbetaling verlangen, alvorens zij met haar werkzaamheden een aanvang zal nemen, dan wel een tussentijds voorschot
  verlangen alvorens de verdere uitvoering van de overeenkomst voort te zetten.

8. Betaling

 1. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum;
 2. Indien de factuur niet binnen 14 dagen is voldaan, is de opdrachtgever zonder dat er een
  sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande
  facturen van Werk & Houding direct en volledig opeisbaar;
 3. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5%
  per maand;
 4. Indien Werk & Houding door het verzuim van de opdrachtgever genoodzaakt is om haar
  vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van een faillissementsaanvraag, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 150,00;
 5. In het geval een factuur of voorschot niet binnen de overeengekomen betalingstermijn wordt betaald, is Werk & Houding gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, nadat de opdrachtgever van het voornemen daartoe op de hoogte is gebracht. Werk & Houding is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

9. Termijn uitvoering
Indien Werk & Houding met opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst of voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden van de overeenkomst een termijn overeenkomt, dan geldt deze termijn niet als fatale termijn. In geval van overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever derhalve verplicht Werk & Houding schriftelijk in gebreke te stellen en Werk & Houding een redelijke termijn te verlenen om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

10. Annulering

 1. Indien de overeenkomst, of een deel van de tussen partijen overeengekomen werkzaamheden, wordt geannuleerd c.q. opgezegd binnen 48 uur voor aanvang van de uitvoering ervan, is de opdrachtgever 100 % van het tussen partijen overeengekomen loon verschuldigd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;
 2. Indien de overeenkomst, of een deel van de tussen partijen overeengekomen werkzaamheden, wordt geannuleerd c.q. opgezegd binnen zeven dagen voor aanvang van de uitvoering ervan,
  2 van 3 is de opdrachtgever 50 % van het tussen partijen overeengekomen loon verschuldigd, tenzij
  partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;
 3. In alle andere gevallen van annulering c.q. opzegging na de totstandkoming van de
  overeenkomst is de opdrachtgever 25 % van het tussen partijen overeengekomen loon verschuldigd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

11. Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Werk & Houding is beperkt tot het bedrag (exclusief BTW) dat door Werk & Houding aan de opdrachtgever in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid in rekening is gebracht en door de opdrachtgever is voldaan, met een maximum van € 10.000,00 per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen;
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Werk & Houding voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Werk & Houding of haar leidinggevende ondergeschikten.

12. Verval
Alle vorderingsrechten van de opdrachtgever jegens Werk & Houding, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, hetzij uit hoofde van onrechtmatige daad, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en de opdrachtgever de betreffende vorderingen niet binnen die periode van één jaar in rechte aanhangig heeft gemaakt.

13. Ontbinding en gevolgen daarvan

 1. Werk & Houding is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling, of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn/haar vermogen of delen daarvan verliest;
 2. Tevens is Werk & Houding gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever haar betalingsverplichting voortvloeiende uit de met Werk & Houding gesloten overeenkomst niet nakomt;
 3. Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Werk & Houding geleden schade als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle tussen Werk & Houding en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, alsmede op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarmee samenhangen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing;
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit de tussen Werk & Houding en de wederpartij gesloten overeenkomst(en) of daarmee samenhangen, zullen exclusief worden voorgelegd aan de Rechtbank Oost-Brabant.

15. Slotbepalingen

 1. Werk & Houding is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, dan wel aan te vullen. Van iedere wijziging en/of aanvulling ontvangt de opdrachtgever van tevoren schriftelijk bericht;
 2. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te raadplegen via de website van Werk & Houding.